آموزشگاه بازیگری مکتب کمدی ایران


دوره آموزشی فیلمنامه نویسی در آموزشگاه مکتب کمدی ایران شامل عناوین زیر می باشد
دوره آموزشی فیلمنامه نویسی
10 ساعت خلاصه نویسی فیلم ها مقدماتی 1
8 ساعت سبک شناسی مقدماتی 2
16 ساعت تاریخ سینما مقدماتی 3
38 ساعت کارگاه فیلم نامه نویسی 1 مقدماتی 4
10 ساعت آشنایی با جلوه های ویژه میانی 5
10 ساعت زیبایی شناسی میانی 6
60 ساعت کارگاه فیلم نامه نویسی 2 میانی 7
14 ساعت دیدن فیلم پیشرفته 8
20 ساعت تجزیه تحلیل فیلمنامه ها پیشرفته 9
15 ساعت آشنایی با گونه های فیلم پیشرفته 10
60 ساعت کارگاه فیلم نامه نویسی 3 پیشرفته 11
5 ساعت ارائه یک فیلمنامه بلند توسط هنرجویان پیشرفته 12
30 ساعت تجزیه تحلیل فیلمنامه های هنرجویان پیشرفته 13


کارگردانی بازیگری