آموزشگاه بازیگری مکتب کمدی ایران
دوره آموزشی بازیگری در آموزشگاه مکتب کمدی ایران شامل عناوین زیر می باشد
دوره آموزشی بازیگری
6 ساعت تحلیل نقش مقدماتی 3
10 ساعت تربیت حس مقدماتی 4
6 ساعت زیبایی شناسی مقدماتی 5
10 ساعت آشنایی با گریم سینمایی مقدماتی 6
20 ساعت بداهه سازی و کار روی نقش مقدماتی 7
17 ساعت شناخت تکنیک های بازیگری میانی 8
10 ساعت انتخاب و تحلیل فیلم نامه میانی 9
10 ساعت تحلیل فیلم میانی 10
6 ساعت کار با اشیای فرضی میانی 11
25 ساعت کارگاه بازیگری 1 میانی 12
14 ساعت سلفژ پیشرفته 13
6 ساعت تاریخ سینما پیشرفته 14
3 ساعت آشنایی با تجهیزات سینمایی پیشرفته 15
29 ساعت کارگاه بازیگری 2 پیشرفته 16
29 ساعت بازیگری برای دوربین پیشرفته 17
34 ساعت بازیگری با هدایت کارگردان پیشرفته 18

فیلمنامه نویسی کارگردانی