آموزشگاه بازیگری مکتب کمدی ایران
دوره آموزشی کارگردانی در آموزشگاه مکتب کمدی ایران شامل عناوین زیر می باشد
دوره آموزشی کارگردانی
6 ساعت تاریخ سینما مقدماتی 1
16 ساعت مبانی و کارگاه فیلمنامه نویسی مقدماتی 2
35 ساعت اصول و مبانی کارگردانی مقدماتی 3
15 ساعت مبانی و کارگاه بازیگری مقدماتی 4
17 ساعت اصول و مبانی فیلمبرداری و تصویربرداری میانی 5
15 ساعت مبانی صدابرداری و صداگذاری میانی 6
15 ساعت اصول و مبانی و کارگاه تدوین میانی 7
20 ساعت کارگاه فیلمسازی میانی 8
5 ساعت زیبایی شناسی میانی 9
10 ساعت موسیقی فیلم پیشرفته 10
16 ساعت تجزیه و تحلیل فیلم پیشرفته 11
10 ساعت آشنایی با گریم سینمایی پیشرفته 12
16 ساعت مستندسازی پیشرفته 13
50 ساعت کارگاه فیلمسازی 2 پیشرفته 14
10 ساعت سلفژ پیشرفته 15
10 ساعت آشنایی با گونه های فیلم پیشرفته 16
12 ساعت جلوه های ویژه تصویری پیشرفته 17
6 ساعت بررسی فیلم های هنرجویان پیشرفته 18

فیلمنامه نویسی بازیگری