دوره های آموزشی در مکتب کمدی ایران:

مکتب کمدی ایران با دعوت از اساتید برجسته سینما سعی بر ارتقای کیفی آموزش دارد

بازیگری:

دوره ی مقدماتی:مبانی بازیگری (10 ساعت)بدن و بیان (10 ساعت)تحلیل نقش (6 ساعت)تربیت حس (10 ساعت)زیبایی شناسی (6 ساعت)آشنایی با گریم سینمایی (10 ساعت)بداهه سازی و کار روی نقش (20 ساعت)بازیگری:

دوره ی میانی:شناخت تکنیک های بازیگری (17 ساعت)انتخاب و تحلیل فیلم نامه (10 ساعت)تحلیل فیلم (10 ساعت)کار با اشیای فرضی (10 ساعت)کارگاه بازیگری یک (25 ساعت)بازیگری:

دوره ی تکمیلی:سلفژ (14 ساعت)تاریخ سینما (6 ساعت)آشنایی با تجهیزات سینمایی (10 ساعت)کارگاه بازیگری دو (40 ساعت)بازیگری برای دوربین (40 ساعت)بازیگری با هدایت کارگردان (34 ساعت)


کارگردانی:

دوره ی مقدماتی:تاریخ سینما (6 ساعت)مبانی و کارگاه فیلمنامه نویسی (16 ساعت)اصول و مبانی کارگردانی (35 ساعت)مبانی و کارگاه بازیگری (15 ساعت)کارگردانی:

دوره ی میانی:اصول و مبانی فیلمبرداری و تصویربرداری (17 ساعت)مبانی صدابرداری و صداگذاری (15 ساعت)اصول و مبانی و کارگاه تدوین (15 ساعت)کارگاه فیلمسازی (20 ساعت)زیبایی شناسی (5 ساعت)کارگردانی:

دوره ی تکمیلی:موسیقی فیلم (10 ساعت)تجزیه و تحلیل فیلم (16 ساعت)آشنایی با گریم سینمایی (10 ساعت)مستندسازی (20 ساعت)کارگاه فیلمسازی 2 (50 ساعت)سلفژ (10 ساعت)آشنایی با گونه های فیلم (10 ساعت)جلوه های ویژه تصویری (12 ساعت)بررسی فیلمهای هنرجویان (6 ساعت)


فیلمنامه نویسی:

دوره ی مقدماتی:خلاصه نویسی فیلم ها (10 ساعت)سبک شناسی (8 ساعت)تاریخ سینما (16 ساعت)کارگاه فیلم نامه نویسی 1 (38 ساعت)فیلمنامه نویسی:

دوره ی میانی:آشنایی با جلوه های ویژه (10 ساعت)زیبایی شناسی (10 ساعت)کارگاه فیلم نامه نویسی 2 (62 ساعت)فیلمنامه نویسی:

دوره ی تکمیلی:دیدن فیلم (14 ساعت)تجزیه تحلیل فیلمنامه ها (20 ساعت)آشنایی با گونه های فیلم (15 ساعت)کارگاه فیلم نامه نویسی 3 (60 ساعت)ارائه یک فیلمنامه بلند توسط هنرجویان (5 ساعت)تجزیه تحلیل فیلمنامه های هنرجویان (30 ساعت)آگهی و تبلیغات

استخدام منشی خانم

با ما در ارتباط باشید